TVB艺人梁烈唯大日子! 一般兄弟为了兄弟顺利娶到新娘,挨义气被大玩!
AH Bob喊:有冇D輕鬆少少嘎!

weiweiweddingbobocomplain

接新娘搞到好想做show那样,兄弟们认真落力!

TVB艺人梁烈唯大日子1 TVB艺人梁烈唯大日子2 TVB艺人梁烈唯大日子3 TVB艺人梁烈唯大日子4 TVB艺人梁烈唯大日子5 TVB艺人梁烈唯大日子6